test banner

Video ŠVEC a SPOL - Nástrojáreň

18.03.2021 | Novinka
Konštrukcia a výroba lisovacích nástrojov Viac informácií

Video-prezentácia lisovne

04.05.2016 | Novinka
Lisovanie hliníkových dielov na mechanickom transferovom lise Arisa 630t Viac informácií

Firemná politika

Sme významným výrobcom strojárskych výrobkov, ktoré dodávame svojim zákazníkom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z európskych a ďalších krajín sveta. Chceme ponúkať zákazníkom produkty a služby s vysokou úžitkovou hodnotou. 

Vedenie organizácie si uvedomuje trendy v požiadavkách zákazníkov na dodávky výrobkov a služieb v požadovanej kvalite, dohodnutom termíne, množstve a za konkurencieschopné ceny pri pozitívnom prístupe k  životnému prostrediu. Pre naplnenie týchto požiadaviek je zavedený systém manažérstva kvality a environmentu. Vedením organizácie je vyhlásená táto POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU ktorá nám zabezpečí trvalú udržateľnosť prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach:

Zákazníci

 • Budovať so zákazníkmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy. 
 • Dodávať objednané množstvo v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite.

Dodávatelia

 • Budovať s dodávateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy. 
 • Vykonávať transparentné výberové konania.

Zamestnanci

 • Podporovať rozvoj povedomia a spôsobilosti zamestnancov uplatňovať požiadavky integrovaného systému pre dosiahnutie vysokej úrovne kvality práce.
 • Chrániť zdravie pracovníkov a účinnou prevenciou predchádzať úrazom.

Technológie a infraštruktúra

 • Aktívne podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré budú prínosom pre zákazníkov i našu organizáciu.
 • Optimalizovať logistické toky materiálov a výrobkov v organizácii.

Životné prostredie a zainteresované strany

 • Aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi samosprávy, ktoré pôsobia v dosahu organizácie.
 • Podieľať sa na sponzorovaní verejnoprospešných aktivít v okruhu pôsobnosti organizácie.
 • Znižovať riziká environmentálnych aspektov  životného prostredia.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje dodržiavať vyššie uvedené zásady a:

 • Dodržiavať bezpečnosť práce, spoločenskú zodpovednosť a etiku podnikania.
 • Plniť požiadavky všetkých, pre organizáciu záväzných, zákonov a právnych predpisov.
 • Neustále zlepšovať integrovaný systém manažérstva kvality a environmentu.
 • Rozvíjať internú a externú komunikáciu pre riešenie otázok zainteresovaných strán.